Statut Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 2.

Teren działania Towarzystwa obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może nawiązywać kontakty międzynarodowe. Siedziba władz mieści się w Krakowie.

§ 3.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5.

Nazwa Towarzystwa podlega ochronie prawnej.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6.

 1. Celem Towarzystwa jest nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego, obejmująca:

a) działanie na rzecz rozwoju badań i zastosowań ciekłych kryształów w Polsce,

b) propagowanie i upowszechnianie wiedzy o ciekłych kryształach i ich zastosowaniach,

c) rozwijanie współpracy między krajowymi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tą dziedziną wiedzy,

d) nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i stowarzyszeniami naukowymi.

 1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest:

•  działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

•  prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczo-technicznych,

•  działalność związana z organizacją targów i wystaw,

•  kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane,

•  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i współudział w konferencjach, seminariach, sympozjach i wystawach krajowych i międzynarodowych;

2. pogłębianie naukowych i koleżeńskich więzi między naukowcami zajmującymi się materiałami ciekłokrystalicznymi, w szczególności przez organizację i koordynację badań prowadzonych w różnych ośrodkach;

3. inspiracja i pomoc w nauczaniu w obszarze ciekłych kryształów na poziomie szkół średnich, wyższych: organizowanie szkoleń, kursów;

4. wspieranie aktywności naukowej studentów i młodych pracowników nauki;

5. ścisłą współpracę ze Światowym Towarzystwem Ciekłokrystalicznym (International Liquid Crystal Society);

6. poszukiwanie pozarządowych form wspierania działalności naukowej;

7. prowadzenie działalności wydawniczej z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej;

8. przyznawanie nagród i odznaczeń Towarzystwa.

§ 8.

Zarząd decyduje o prowadzeniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej w poszczególnych dziedzinach działalności.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 10.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) honorowych,

4) zagranicznych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

5. Członkiem zagranicznym Towarzystwa może zostać obywatel innego państwa, który akceptuje cele Towarzystwa oraz chce je wspierać organizacyjnie i finansowo.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków,

4) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności zbieżnej z celami Towarzystwa,

5) korzystania z innej pomocy faktycznej lub prawnej, w ramach działalności Towarzystwa,

6) posługiwania się przedmiotami symbolizującymi przynależność do Towarzystwa.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,

3) popierania i czynnego realizowania celów Towarzystwa

4) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków.

§ 13.

1. Członek wspierający posiada uprawnienia określone w § 12 ust. 1 pkt 2, 4, 5 i 6.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Towarzystwa.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1, 2 i 3,

§ 14.

1. Członek zagraniczny, posiada uprawnienia określone w § 12 ust. 1 pkt 4, 5 i 6.

2. Członek zagraniczny posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2 pkt 1, 2 i 3.

§ 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka,

3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez czas przekraczający 3 okresy,

5) wykluczenia przez Zarząd,

6) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

Organy Towarzystwa

§ 16.

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§ 17.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwają 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

2. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą te sama funkcje pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.

3. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w trybie kooptacji spośród osób, które na Walnym Zebraniu Członków uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy udział osób dokooptowanych miałby przekroczyć połowę składu tych władz zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 listopada każdego roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania obrad Walnego Zebrania, spośród członków Towarzystwa, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

9. Walne Zebranie może podejmować uchwały poprzez głosowanie drogą elektroniczną, przy czym głosowanie takie jest ważne przy uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w jednym terminie, w określonym ograniczonym czasie, zaś głosy przyjmowane są i obliczane zgodnie z regulaminem głosowania drogą elektroniczną.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,

3) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

7) podjęcie uchwał o nadaniu członkostwa honorowego Towarzystwa,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,

9) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,

10) powoływanie sekcji w ramach Towarzystwa

§ 22.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu dwóch miesięcy, od dnia otrzymania zadania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt.2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 23.

1. Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 – 11 członków

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego.

4. Jeżeli Zarząd liczy powyżej 8 członków, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą:

 • Przewodniczący,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz,
 • jeden członek Zarządu wybrany przez członków Zarządu w głosowaniu jawnym.

5. Prezydium kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.

6. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy, którego głos jest rozstrzygający w przypadku równowagi głosów.
 • Od uchwały Zarządu członkom Towarzystwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Towarzystwa,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 5 000 zł,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisją kieruje wybrany przez nią przewodniczący.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo zadania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania lub nieprawidłowego wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu w ciągu 14 dni,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa, być spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz Towarzystwa,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 20 pkt 6 c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873).

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo zadania od członków i władz Towarzystwa pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28.

Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29.

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa mogą być:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki na rzecz Towarzystwa,

3) wpływy z działalności statutowej Towarzystwa (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Towarzystwa),

4) dotacje.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa. Wysokość składek określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Co do majątku Towarzystwa zabrania się:

a) udzielania pożyczek i zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz Towarzystwa oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz Towarzystwa oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz Towarzystwa oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz oraz pracownicy, a także osoby im bliskie.

§ 30.

Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają jednoosobowo: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, natomiast dokumenty finansowe podpisywane są przez dwie osoby: Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego oraz Skarbnika.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 31.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zm.).