Regulamin konkursów organizowanych przez PTC

 1. Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne organizuje trzy cykliczne konkursy w kategoriach:

I. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów,
II. Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów,
III. Konkurs na najlepszą prezentację przedstawioną podczas konferencji

 1. Konkurs w kategorii I odbywa się w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych,
  konkurs w kategorii II odbywa się w cyklu dwuletnim w latach parzystych,
  konkurs w kategorii III przeprowadzany jest podczas konferencji wskazanej w pkt. 1.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach w kategoriach I i II jest obrona pracy w terminie między 16 lipca roku, w którym odbył się ostatni konkurs, a 15 lipca roku nowej edycji konkursu.
 3. Zgłoszenie w kategoriach I i II składa kierownik zakładu/katedry lub dyrektor instytutu, z załączeniem pracy, opinii promotora/ów i recenzenta/ów oraz danych kontaktowych do Kandydata, w terminie do 31 lipca w roku edycji danego konkursu. Zgłoszenie z załącznikami powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl
 4. W konkursie w kategorii III mogą brać udział studenci i doktoranci zajmujący się problematyką ciekłych kryształów.
 5. W konkursie w kategorii III oceniane są prezentacje w formie referatów i plakatów przedstawione osobiście na konferencji wskazanej w pkt. 1.
 6. Zarząd PTC do oceny zgłoszeń w kategoriach I, II i III powołuje 3-osobową Komisję Konkursową, osobno do każdej edycji konkursu. Komisja Konkursowa może zasięgać porady u specjalistów z danej tematyki.
 7. Nagrody w konkursach w kategoriach I, II i III przyznawane są uchwałą Zarządu PTC. Zarząd bierze pod uwagę opinię Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
 8. W konkursach w kategoriach I, II i III przyznawane są najwyżej trzy nagrody: I-go, II-go i III-go stopnia.
 9. Rodzaj nagród i ich forma w konkursach w kategoriach I, II i III ustalane są każdorazowo przez Zarząd i podawane do wiadomości w momencie ogłaszania konkursu.
 10. Termin rozstrzygnięcia konkursów ustala się: w przypadku konkursów w kategoriach I i II na dzień 30 października, a w przypadku konkursu w kategorii III najpóźniej na ostatni dzień konferencji wskazanej w pkt. 1.
 11. Ogłoszenie wyników konkursów odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej PTC
  i powiadomienie laureata oraz w przypadku konkursu w kategorii III ogłoszenie na konferencji wskazanej w pkt. 1.
 12. Nagrody są przekazywane w sposób uzgodniony z laureatem.
 13. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.