Wyniki konkursów na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów

Rok 2022
Prace doktorskie obronione w okresie od 1-10-2020 do 15-07-2022

I Nagroda
Marta Żak z Wojskowej Akademii Technicznej,
za pracę pt.: “Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promieniowania UVA-VIS”, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula, promotor pomocniczy dr inż. Jakub Herman

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Katarzyna Merkel (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. Paweł Perkowski (Wojskowa Akademia Techniczna)

Rok 2020
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2018 do 30-09-2020

I Nagroda
Szymon Kapuściński z Uniwersytetu Łódzkiego,
za pracę pt.: “Samoorganizujące się materiały paramagnetyczne oparte na rodniku 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazyn-4-ylowym”, promotor prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

II Nagroda
Anna Drzewicz z Wojskowej Akademii Technicznej,
za pracę pt.: “Wpływ struktury związków na skrętność helisy ciekłokrystalicznej fazy smektycznejSmCA*”, promotor dr hab. inż. Marzena Tykarska

III Nagroda
Magdalena Knapkiewicz z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN,
za pracę pt.: “Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów”, promotor dr hab. Adam Rachocki

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Jarosław Myśliwiec (Politechnika Wrocławska)
Prof. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Janusz Chruściel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Rok 2018
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2016 do 15-07-2018.

I Nagroda
Katarzyna Kurp z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt: „Ferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o krótkim i długim skoku helisy”, promotor dr hab. inż. Marzena Tykarska

II Nagroda
Piotr Harmata z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracępt: „Synteza i badanie właściwości materiałów o obniżonej absorpcji w zakresie widmowym 2 – 6 µm”, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
Prof. dr hab. Janusz Chruściel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński (Uniwersytet Łódzki)


Rok 2016
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2014 do 15-07-2016

I nagroda
Jakub Herman z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.: „Synteza nowych nematogennych pochodnych oligofenyli i tolanów o dużej dwójłomności”, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula

II nagroda
Maciej Czajkowski z Politechniki Wrocławskiej
za pracę pt.: „Badania pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji”, promotor prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz

III nagroda
Olga Chojnowska z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.: „Ciekłokrystaliczne mieszaniny z fazą niebieską. Optymalizacja składów i właściwości”, promotor prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
Prof. dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Ossowska-Chruściel (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)


Rok 2014
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2012 do 15-07-2014

I Nagroda
Rafał Kowerdziej z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. “Liquid crystal metamaterial transducers with tunable parameters in GHz and THz frequency range”, promotor prof. Janusz Parka

II Nagroda
Anna Modlińska z Politechniki Poznańskiej,
za pracę pt.: “Wpływ struktury molekularnej kalamitycznych ciekłych kryształów na ich parametr porządku oraz tworzenie monowarstw na granicy faz”, promotorzyprof. Danuta Bauman, dr hab. TomaszMartyński

III Nagroda
Karol Trojanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
za pracę pt.: “Lattice Models of Biaxial, Tetrahedratic and Chiral Order”, promotor prof. Lech Longa


Rok 2012
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2010 do 15-07-2012

I nagroda
Michał Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Synteza i właściwości fizykochemiczne ligandów ciekłokrystalicznych, pochodnych 4,4`-bifenylu, do modyfikacji powierzchni nanocząstek złota”,promotor Prof. Józef Mieczkowski

II Nagroda
Urszula Jarek-Mikulska z Uniwersytetu Wrocławskiego
za pracę pt. „Ciekłokrystaliczne asymetryczne bliźniaki” promotor dr hab. Zbigniew Galewski

III Nagroda
Jan Czerwiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. ”Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań w wyświetlaczach LCD”, promotor dr hab. Monika Marzec

Nagrody zostały wręczone na XX Conference on Liquid CrystalsCLC2013 w Mikołajkach.


Rok 2010
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2008 do 15-07-2010

I Nagroda
Magdalena Żurowska z Wojskowej Akademii Technicznej,
za pracę pt.: “Synteza i badanie właściwości mezogennych chiralnych estrów z terminalnym łańcuchem perfluoroalkoksyalkoksylowym”, promotor prof. dr hab. Roman Dąbrowski

II Nagroda
Małgorzata Jasiurkowska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN,
za pracę pt.: “Badanie struktury i dynamiki związków szeregu homologicznego izotiocyjanianobifenyli”, promotor prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź

III Nagroda
Marta Wierzejska-Adamowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
za pracę pt.: “Research on ferroelectric behavior of liquid crystals built of banana-shaped molecules”, promotor prof. dr hab. Stanisław Wróbel

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Józef Żmija (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. Danuta Bauman (Politechnika Poznańska)
Dr hab. Wojciech Otowski(Politechnika Krakowska)