Aktualności

Seminarium PTC 2023

25 luty 2023 r.

Seminarium i Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Gościem specjalnym, który wygłosi wykład inauguracyjny będzie prof. Kazuya Saito z Uniwersytetu w Tsukubie. Rozpoczęcie spotkania planowane jest na godz. 10.00.

Program Seminarium PTC

10.00 Otwarcie Seminarium
10.05 – 10.50 Kazuya Saito (Uniwersytet w Tsukubie)
„Alkyl Chains in Liquid Crystals”
10.50-11.10 Anna Drzewicz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
„Budowa molekularna a sytuacja fazowa szkłotwórczych ciekłych kryształów (Molecular structure vs. phase situation of glass-forming liquid crystals)”
11.10-11.25 Węgłowska Dorota (Wojskowa Akademia Techniczna)
„DNA z owoców w bioczujnikach ciekłokrystalicznych”
11.25-11.45 Przerwa
11.45-12.05 Wojciech Tomczyk (Uniwersytet Jagielloński)
„Badanie in silico faz ciekłokrystalicznych utworzonych z molekuł o „wygiętym” kształcie z oddziaływaniami typu objętość wykluczona”
12.05-12.20 Marta Żak (Wojskowa Akademia Techniczna)
„Deuterowane ciekłe kryształy – synteza i właściwości”
12.20-12.30 Artur Lelito (Politechnika Krakowska)
„Przejścia fazowe szkłotwórczego związku ciekłokrystalicznego badane metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej”
12.30-12.50 Aleksandra Deptuch (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
„Crystallization kinetics of the smectogenic liquid crystalline compound with a high glassforming ability”
12.50-13.05 Piotr Harmata (Wojskowa Akademia Techniczna)
„Nowe mezogenne pochodne tiofenu dla zakresu mikrofalowego”
13.05-13.20 Agnieszka Chrzanowska (Politechnika Krakowska)
„Exotic rearrangement of liquid crystal molecules in a narrow slit pore – Monte Carlo and Onsager theory of Hard Gaussian Overlap model results”
13.20-14.00 Obiad
14.00-15.00 Walne Zebranie członków PTC
15.00 Zakończenie

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTC

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu PTC za 2022 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu PTC za 2022 r.
7. Informacja o sprawach bieżących Towarzystwa
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zebrania

Konferencja OLC 2023

12 luty 2023 r.

Konferencja OLC odbędzie się w dniach 17-22 września 2023 r. w Szczecinie. PTC jest współorganizatorem konferencji. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską

13 grudnia 2022 r.

W Konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów obronioną w terminie od 1-10-2020 do 15-07-2022 r. I-wsze miejsce zajęła praca pt. „Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promieniowania UVA-VIS” – autor Marta Żak z Wojskowej Akademii Technicznej, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula, promotor pomocniczy dr inż. Jakub Herman.