Konkursy

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ PTC

 1. Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne organizuje trzy cykliczne konkursy w kategoriach:
  1. Na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów
  2. Na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów
  3. Na najlepszy plakat konferencyjny zaprezentowany podczas ogólnopolskiej konferencji na temat ciekłych kryształów wskazanej przez PTC
 2. Konkurs w kategorii I będzie się odbywał w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych, konkurs w kategorii II będzie się odbywał w cyklu dwuletnim w latach parzystych, konkurs w kategorii III na wskazanych przez PTC konferencjach.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursach kategorii I i II jest obrona pracy w terminie między 16 lipca roku, w którym odbył się ostatni konkurs, a 15 lipca roku nowej edycji konkursu. Dla pierwszej edycji konkursu termin początkowy ustala się na 1 czerwca 2008 roku.
 5. Zgłoszenie w kategoriach I i II składa kierownik zakładu/katedry lub dyrektor instytutu, z załączeniem pracy, opinii promotora i recenzenta/ów, w terminie do 31 lipca w roku edycji danego konkursu. Zgłoszenie z załącznikami powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl
 6. W konkursie III biorą udział plakaty, zgłoszone przez studenta lub doktoranta do prezentacji na konferencji. W konkursie będą oceniane plakaty prezentowane przez osobę zainteresowaną.
 7. Nagroda przyznawana jest przez 3-osobową Komisję Konkursową, powoływaną przez Zarząd PTC do każdej edycji konkursu. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 8. Komisja Konkursowa może zasięgać porady u specjalistów z danej tematyki.
 9. Każdorazowo będą przyznawane najwyżej trzy nagrody. Ich liczbę ustala Komisja Konkursowa w porozumieniu z Zarządem PTC.
 10. Rodzaj nagród i ich forma będą ustalane każdorazowo przez Zarząd i podawane do wiadomości na 3 miesiące przed zakończeniem terminu składania zgłoszeń.
 11. Termin rozstrzygnięcia konkursów ustala się: w przypadku konkursów I i II na dzień 15 września, a w przypadku konkursu III na dzień zakończenia ostatniej sesji plakatowej konferencji określonej w pkt.1.
 12. Uroczyste wręczanie nagród odbywać się będzie podczas konferencji określonej w pkt 1. W przypadku nieobecności laureata nagroda zostanie przelana przelewem na wskazany rachunek bankowy
 13. Jeżeli Organizator konkursu jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, wówczas Organizator konkursu jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego dokonuje poboru tego podatku z przyznanej Uczestnikowi nagrody i rozlicza go na podstawie deklaracji PIT-8AR.

NAGRODY

Zarząd PTC uchwalił, że w roku 2017 wartość nagród (po opodatkowaniu) wynosi:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską,której obrona odbyła się w terminie od 16-07-2015 do 15-07-2017

I miejsce - 700 zł

II miejsce - 500 zł

Termin na zgłoszenie prac: 31-07-2017 na adres elektroniczny PTC.

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia pracy magisterskiej: [DOC] [PDF]

Formularz zgłoszenia pracy doktorskiej: [DOC] [PDF]