Konkursy

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ PTC

 1. Polskie Towarzystwo Ciekłokrystaliczne organizuje trzy cykliczne konkursy w kategoriach:
  1. Na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów
  2. Na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów
  3. Na najlepszy plakat konferencyjny zaprezentowany podczas ogólnopolskiej konferencji na temat ciekłych kryształów wskazanej przez PTC
 2. Konkurs w kategorii I będzie się odbywał w cyklu dwuletnim w latach nieparzystych, konkurs w kategorii II będzie się odbywał w cyklu dwuletnim w latach parzystych, konkurs w kategorii III na wskazanych przez PTC konferencjach.
 3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursach kategorii I i II jest obrona pracy w terminie między 16 lipca roku, w którym odbył się ostatni konkurs, a 15 lipca roku nowej edycji konkursu. Dla pierwszej edycji konkursu termin początkowy ustala się na 1 czerwca 2008 roku.
 5. Zgłoszenie w kategoriach I i II składa kierownik zakładu/katedry lub dyrektor instytutu, z załączeniem pracy, opinii promotora i recenzenta/ów, w terminie do 31 lipca w roku edycji danego konkursu. Zgłoszenie z załącznikami powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną do Sekretarza PTC na adres: ptc@uj.edu.pl
 6. W konkursie III biorą udział plakaty, zgłoszone przez studenta lub doktoranta do prezentacji na konferencji. W konkursie będą oceniane plakaty prezentowane przez osobę zainteresowaną.
 7. Nagroda przyznawana jest przez 3-osobową Komisję Konkursową, powoływaną przez Zarząd PTC do każdej edycji konkursu. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 8. Komisja Konkursowa może zasięgać porady u specjalistów z danej tematyki.
 9. Każdorazowo będą przyznawane najwyżej trzy nagrody. Ich liczbę ustala Komisja Konkursowa w porozumieniu z Zarządem PTC.
 10. Rodzaj nagród i ich forma będą ustalane każdorazowo przez Zarząd i podawane do wiadomości na 3 miesiące przed zakończeniem terminu składania zgłoszeń.
 11. Termin rozstrzygnięcia konkursów ustala się: w przypadku konkursów I i II na dzień 15 września, a w przypadku konkursu III na dzień zakończenia ostatniej sesji plakatowej konferencji określonej w pkt.1.
 12. Uroczyste wręczanie nagród odbywać się będzie podczas konferencji określonej w pkt 1. W przypadku nieobecności laureata nagroda zostanie przelana przelewem na wskazany rachunek bankowy
 13. Jeżeli Organizator konkursu jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przyznanej Uczestnikowi nagrody, wówczas Organizator konkursu jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego dokonuje poboru tego podatku z przyznanej Uczestnikowi nagrody i rozlicza go na podstawie deklaracji PIT-8AR.

NAGRODY

Zarząd PTC uchwalił, że w roku 2017 wartość nagród (po opodatkowaniu) wynosi:

Konkurs na najlepszą pracę magisterską,której obrona odbyła się w terminie od 16-07-2015 do 15-07-2017

I miejsce - 700 zł

II miejsce - 500 zł

Termin na zgłoszenie prac: 31-07-2017 na adres elektroniczny PTC.

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia pracy magisterskiej: [DOC] [PDF]

Formularz zgłoszenia pracy doktorskiej: [DOC] [PDF]

Wyniki konkursów na najlepszą pracę magisterską z zakresu ciekłych kryształów

Rok 2021
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2019 do 15-07-2021

I nagroda – 1000 zł
Barbara Loska z Uniwersytetu Śląskiego
za pracę pt. „Charakterystyka przejść fazowych ciekło-krystalicznych dimerów z modulowaną fazą nematyczną metodami optycznymi oraz spektroskopii w podczerwieni”, promotor dr hab. Katarzyna Merkel

II nagroda – 800 zł
Michał Szmigielski z Politechniki Łódzkiej
za pracę pt. „Numeryczne badania dwuwymiarowych struktur o naturze fleksoelektrycznej w komórkach Twisted -Nematic”, promotor dr hab. Mariola Buczkowska

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Massalska – Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
dr hab. Zbigniew Galewski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. inż. Paweł Perkowski (Wojskowa Akademia Techniczna)


Rok 2019
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2017 do 15-07-2019

I nagroda – 900 zł
Marcin Piwowarczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego
za pracę pt. „Mezomorfizm 4-nitrocynamonianów pochodnych 4-hydroksyazobenzenu”, promotor Prof. Zbigniew Galewski

II nagroda – 800 zł
Aleksandra Bałdyga z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Badanie wpływu polimeryzacji monomerów dwu-i czterofunkcyjnych na właściwości fizykochemiczne oraz elektrooptyczne mieszanin ciekłokrystalicznych z szeroko-temperaturową fazą antyferroelektryczną”, promotor dr inż. Michał Czerwiński

III nagroda – 600 zł
Angelika Biernat z Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. „Organizacja molekularna w warstwach Langmuira utworzonych z mieszanin ciekłych kryształów o ujemnej anizotropii dielektrycznej”, promotor dr Ewa Chrzumnicka

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
dr hab. Agnieszka Iwan (Akademia Wojsk Lądowych)
Prof. Jarosław Myśliwiec (Politechnika Wrocławska)
Dr hab. Marcin Jasiński (Uniwersytet Łódzki)


Rok 2017
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2015 do 15-07-2017

I nagroda - 700 zł
Paulina Zieja z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.:„Zależność skoku helisy od temperatury w mieszaninach związków ciekłokrystalicznych różniących się długością łańcucha chiralnego”, promotor – Dr hab. inż. Marzena Tykarska

II nagroda - 500 zł
Ewelina Dmochowska z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.:„Synteza prętopodobnych 9,9-podstawionych pochodnych fluorenu”, promotor – Dr hab. inż. Przemysław Kula


Rok 2015
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2013 do 15-07-2015

I nagroda – 1000 zł
Tomiła Łojewska z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt.„Synteza i badanie samoorganizacji hybrydowych nanocząstek Au, Ag i PbS modyfikowanych ligandami promezogenicznym”, promotor prof. dr hab. Józef Mieczkowski

II nagroda – 700 zł
Aleksandra Deptuch z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. „Badania struktury faz krystalicznych i ciekłokrystalicznych związków z szeregu homologicznego nOS5 metodami komplementarnymi”, promotorzy: dr Teresa Jaworska-Gołąb, dr hab. Monika Marzec

III nagroda – 500 zł
Katarzyna Gaładyk z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznych mieszanin ferroelektrycznych o kącie pochylenia molekuł 22,5˚”, promotor dr hab. inż. Wiktor Piecek


Rok 2013
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2011 do 15-07-2013

I nagroda – 1200 zł
Anna Zep z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Liniowe, asymetryczne dimery mezogeniczne wykazujące przejście fazowe nematyk-nematyk”, promotor dr Damian Pociecha

II nagroda – 1000 zł
Magdalena Kosyl z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach
za pracę pt. „Mezogeny modyfikowane produktami naturalnymi”, promotor dr hab. inż. Mirosława Danuta Ossowska-Chruściel

III nagroda – 800 zł
Izabela Niezgoda z Uniwersytetu Wrocławskiego
za pracę pt. „Polimorfizm ciekłokrystaliczny estrów kwasów 4-[(4’-alkiloksyfenylo)diazenylo]benzoesowych oraz związków bananowych na bazie 4- chlororezorcynolu”, promotor dr hab. Zbigniew Galewski

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Stanisław Kłosowicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
dr hab. Tomasz Martyński (Politechnika Poznańska)
dr inż. Przemysław Kula (Wojskowa Akademia Techniczna)


Rok 2011
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2009 do 15-07-2011

I nagroda – 1200 zł
Piotr Harmata z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Synteza wybranych lateralnie fluoropodstawionych 4,4”-dialkilo-[1:1’;4’:1”]-terfenyli”, promotor dr inż. Przemysław Kula

II nagroda – 1000 zł
Mateusz Mrukiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Wpływ kabli pomiarowych na wyniki spektroskopii dielektrycznej smektycznych ciekłych kryształów”, promotor dr hab. inż. Paweł Perkowski

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Prof. dr hab. Stanisław Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Danuta Ossowska-Chruściel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr inż. Adam Januszko (Wojskowy Instytut Inżynierii Wojskowej)


Rok 2009
Prace magisterskie obronione w okresie od 16-07-2007 do 15-07-2009

I nagroda – 1200 zł
Mirosław Salamończyk z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Świecące banany - ciekłe kryształy z fluoryzującym rdzeniem mezogenicznym”, promotor dr hab. Ewa Górecka

II nagroda – 1000 zł
Michał Czerwiński z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt. „Wpływ cyjanopochodnych ciekłokrystalicznych na stabilność indukowanej fazy antyferroelektrycznej”, promotor dr inż. Marzena Tykarska

Prace magisterskie oceniała komisja w składzie:
Dr hab. Janusz Chruściel (Akademia Podlaska)
Dr Andrzej Kapanowski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr inż. Wiktor Piecek (Wojskowa Akademia Techniczna)

 

Wyniki konkursów na najlepszą pracę doktorską z zakresu ciekłych kryształów

Rok 2020
Pracedoktorskieobronione w okresie od 16-07-2018 do 30-09-2020

I Nagroda  -  1500 zł
Szymon Kapuściński z Uniwersytetu Łódzkiego,
za pracę pt.: “Samoorganizujące się materiały paramagnetyczne oparte na rodniku 1,4-dihydrobenzo[e][1,2,4]triazyn-4-ylowym”, promotor prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

II Nagroda - 1200 zł
Anna Drzewicz z Wojskowej Akademii Technicznej,
za pracę pt.: “Wpływ struktury związków na skrętność helisy ciekłokrystalicznej fazy smektycznejSmCA*”, promotor dr hab. inż. Marzena Tykarska

III Nagroda -  1000 zł
Magdalena Knapkiewicz z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN,
za pracę pt.: “Wpływ sieci polimerowej na właściwości fizyczne i dynamikę molekularną chiralnych ciekłych kryształów”, promotor dr hab. Adam Rachocki

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Jarosław Myśliwiec (Politechnika Wrocławska)
Prof. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Janusz Chruściel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Rok 2018
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2016 do 15-07-2018.

I Nagroda  
Katarzyna Kurp z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt: „Ferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o krótkim i długim skoku helisy”, promotor dr hab. inż. Marzena Tykarska

II Nagroda  
Piotr Harmata z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracępt: „Synteza i badanie właściwości materiałów o obniżonej absorpcji w zakresie widmowym 2 – 6 µm”, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
Prof. dr hab. Janusz Chruściel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński (Uniwersytet Łódzki)


Rok 2016
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2014 do 15-07-2016

I nagroda – 1200 zł
Jakub Herman z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.: „Synteza nowych nematogennych pochodnych oligofenyli i tolanów o dużej dwójłomności”, promotor dr hab. inż. Przemysław Kula

II nagroda – 900 zł
Maciej Czajkowski z Politechniki Wrocławskiej
za pracę pt.: „Badania pochodnych azobenzenu w procesach optycznego przetwarzania informacji”, promotor prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz

III nagroda – 500 zł
Olga Chojnowska z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.: „Ciekłokrystaliczne mieszaniny z fazą niebieską. Optymalizacja składów i właściwości”, promotor prof. dr hab. inż. Roman Dąbrowski

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. dr hab. Jan Jadżyn (Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań)
Prof. dr hab. Stanisław Urban (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława Ossowska-Chruściel (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)


Rok 2014
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2012 do 15-07-2014

I Nagroda  -  1500 zł
Rafał Kowerdziej z Wojskowej Akademii Technicznej
za pracę pt.  “Liquid crystal metamaterial transducers with tunable parameters in GHz and THz frequency range”, promotor prof. Janusz Parka

II Nagroda  -  1200 zł
Anna Modlińska z Politechniki Poznańskiej,
za pracę pt.: “Wpływ struktury molekularnej kalamitycznych ciekłych kryształów na ich parametr porządku oraz tworzenie monowarstw na granicy faz”, promotorzyprof. Danuta Bauman, dr hab. TomaszMartyński

III Nagroda - 900 zł
Karol Trojanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
za pracę pt.: “Lattice Models of Biaxial, Tetrahedratic and Chiral Order”, promotor prof. Lech Longa


Rok 2012
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2010 do 15-07-2012

I nagroda 1500zł
Michał Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. „Synteza i właściwości fizykochemiczne ligandów ciekłokrystalicznych, pochodnych 4,4`-bifenylu, do modyfikacji powierzchni nanocząstek złota”,promotor Prof. Józef Mieczkowski

II Nagroda 1200 zł
Urszula Jarek-Mikulska z Uniwersytetu Wrocławskiego
za pracę pt. „Ciekłokrystaliczne asymetryczne bliźniaki” promotor dr hab. Zbigniew Galewski

III Nagroda 900 zł
Jan Czerwiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za pracę pt. ”Własności fizyczne mieszanin ciekłokrystalicznych związków chiralnych i achiralnych w odniesieniu do zastosowań w wyświetlaczach LCD”, promotor dr hab. Monika Marzec

Nagrody zostały wręczone na XX Conference on Liquid CrystalsCLC2013 w Mikołajkach.


Rok 2010  
Prace doktorskie obronione w okresie od 16-07-2008 do 15-07-2010

I Nagroda  -  1500 zł
Magdalena Żurowska z Wojskowej Akademii Technicznej,
za pracę pt.: “Synteza i badanie właściwości mezogennych chiralnych estrów z terminalnym łańcuchem perfluoroalkoksyalkoksylowym”, promotor prof. dr hab. Roman Dąbrowski

II Nagroda - 1200 zł
Małgorzata Jasiurkowska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN,
za pracę pt.: “Badanie struktury i dynamiki związków szeregu homologicznego izotiocyjanianobifenyli”, promotor prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź

III Nagroda -  900 zł
Marta Wierzejska-Adamowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
za pracę pt.: “Research on ferroelectric behavior of liquid crystals built of banana-shaped molecules”, promotor prof. dr hab. Stanisław Wróbel

Prace doktorskie oceniała komisja w składzie:
Prof. Józef Żmija (Wojskowa Akademia Techniczna)
Prof. Danuta Bauman (Politechnika Poznańska)
Dr hab. Wojciech Otowski(Politechnika Krakowska)